Pełnione funkcje

Przewodniczący Komisji Wyborczej, Polskie Towarzystwo Chemiczne
Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta
Członek Rady Redakcyjnej, International Journal of Molecular Sciences
Przewodniczący Komisji Wyborczej, Polskie Towarzystwo Chemiczne
Przewodniczący Sekcji "Chemia Teoretyczna i Komputerowa" 63. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 13-18 września, Łódź
Dyrektor ds. Działalności Naukowej, Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza http://icri-biom.p.lodz.pl/  
Członek panelu w Narodowym Centrum Nauki
Dyrektor, Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza
Przewodniczący polsko-niemieckiego panelu ekspertów NCN w konkursie Beethoven-Classic
Koordynator międzyuczelnianego Studium Doktoranckiego Interchemmed
Członek Komitetu Chemii PAN
Prorektor ds. nauki, Politechnika Łódzka
Dziekan, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Wicedyrektor Instytutu Techniki Radiacyjnej PŁ
Prodziekan ds. Studenckich, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Członek Komitetu Naukowego Centrum Zdrowia Matki Polki
Przewodniczący Zespołu Ekspertów, Konkursy 12, 13, 35 Panel ST4, Narodowe Centrum Nauki, Kraków
Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta
Wiceprzewodniczący Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi
Członek Rady Wykonawczej Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (European Consorcium of Innovative Universities, ECIU)
Członek panelu NSF w zakresie Chemii w Naukach Przyrodniczych
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Łódź
Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta
Przewodniczący Rady Naukowej, “Wiadomości Chemiczne”
Członek komisji nagród, PTChem, Warszawa
Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Rozwoju, Politechnika Łódzka
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, “Wiadomości Chemiczne”
Członek Rady Nadzorczej, Makolab S.A.
Tymczasowy (4 miesiące) redaktor naczelny, Central European Journal of Chemistry
Doradca naukowy Allosterix Pharmaceuticals LLC, Logan, UT, USA
Członek Naukowej Grupy Doradczej Polskiej Komisji Energii Atomowej
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Politechnika Łódzka
Doradca naukowy Fujitsu FQS-Poland
Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Redaktor, Central European Journal of Chemistry
Członek Rady Naukowej, Wiadomości Chemiczne, Warszawa
Profesor, Wydział Informatyki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PŁ
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Politechnika Łódzka
Koordynator Programów Technologii Chemicznej przy grupie Uczelni Technicznych Rady Głównej, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Redaktor naczelny, HyperNews, Hyperchem Inc., Florida, USA
Członek komitetu koordynacyjnego nauk medycznych, biologicznych i chemicznych przy Łódzkim Oddziale Polskiej Akademii Nauk
Dyrektor Naukowy HyperChem Modeling Center, Politechnika Łódzka
Przewodniczący Wydziałowej i członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PŁ
E-mail jest niepoprawny