J Phys Chem Lett

„Non-Covalent Isotope Effects”

Mateusz Pokora, Agata Paneth, Piotr Paneth

J. Phys. Chem. Lett. 2023, 14, 15, 3735–3742 (IF2021 = 6.89)

E-mail jest niepoprawny