Redaktor naczelny, HyperNews,

Redaktor naczelny, HyperNews, Hyperchem Inc., Florida, USA

E-mail jest niepoprawny